1.Anvendelse

Nærværende forretningsbetingelser gælder, hvor ikke andet udtrykkeligt er aftalt. Dette gælder for enhver type opgave som GRAND IPR påtager sig.

 

2.Opgavens modtagelse
2a) For at sikre mod inhabilitet og eller interessekonflikter tjekkes dette efter med eksisterende kunder og evt. ansatte

2b) Hvidvaskningsloven pålægger virksomheder, herunder GRAND IPR, at ind-hente identitetsoplysninger fra nye klienter. 

Dette er for at sikre mod hvidvask af penge og som en sikkerhedsforanstaltning mod terrorisme financiering.


Ved sagsoprettelse skal klienter afgive CPR/CVR og andre identifikationsoplysninger herunder navn & adresse. I tilfælde af udenlandske kunder skal disse på tilsvarende vis afgive identifikationsoplysninger.

Ifølge dansk lovgivning skal disse oplysninger opbevares i mindst 5 år efter samarbejdets ophør.

 

2c) Rådgivningsaftale, udarbejdes af GRAND IPR ved modtagelsen af opgaven. Heri beskrives opgaven/opgaverne kort og prisen anføres. 

Denne kan være enten som timepris eller eventuelt en fast samlet pris.

 

2d) Der er aflagt løfte om, at rådgive og udføre alle opgaver i overensstemmelse med de etiske regler og i henhold til god skik hvad juridisk rådgivning angår.

3. Honorar

3a) Udregning
GRAND IPR er specialiseret inden for de intellektuelle ejendomsrettigheder, hvilket vil 

sige at det er en særdeles specialiseret viden der danner grundlaget for rådgivningen. Dette 

lægges til grund for udregningen af honoraret samt, at  der tages udgangspunkt i den medgåede tid. Desuden betragtes sagens karakter og økonomiske værdier, interesser og det endelige resultat som opnås for klienten, som grundlag for udregningen. 

Ønskes en hastesagsbehandling vil dette kunne medføre en forhøjet honorarberegning

 

3b) Opgaverelevante omkostninger og udlæg, så som gebyrer, i visse relevante tilfælde forplejning i forbindelse med rejse og rimelige omkostninger, samt ophold, i visse tilfælde større kopierings eller forsendelsesudgifter og eksterne transmissions udgifter afholdes af klienten udover honoraret.

 

3c)Takster for salæret kan afhænge af den enkelte opgaves kompleksitet, hvorfor differentierede time takster vil forekomme. Disse priser kan spænde fra 635,00 kroner til 3.500,00 kroner eksklusiv moms. Der vil forekomme faste pakke priser som fastsættes af GRAND IPR, disse er fortrolige og vil ikke forefindes her på siden. 

3d) På opfordring kan GRAND IPR afgive prisoverslag, som funderes i en begrundelse af sagen. Skulle dette prisoverslag af uforudsete, såvel som forudsete, årsager blive overskredet vil klienten blive informeret herom, uden ugrundet ophold.

3e) GRAND IPR må ikke modtage betroede midler, hverken fra klienten eller på dennes vegne.

3f) I visse tilfælde kan/vil GRAND IPR udbede sig forudbetaling eller depositum til dækning af honorar, gebyrer eller udlæg til brug for behandling af opgaven. 

Midlerne til ovenstående, må alene være af en sådan størrelse som et forsigtigt skøn må antages udgøre et rimeligt honorar for den forhåndenværende opgave. 

 

3g) GRAND IPR kræver forudbetaling i forbindelse med alle opgaver og eller større eksterne omkostninger, som allerede anført. 

 

3h) Betingelser for betaling er 8 dage netto.  Forsinket betaling medfører morarenter på 1,5% på måned. Der pålægges et rykkergebyr på 100,00 kroner inklusiv moms pr. afsendte rykkerbrev.   

 

4) Fortrolighed, ansvar og ophavsret
4a) Alle oplysninger behandles som fortrolige, med mindre det fremgår af omstændighederne, at de ikke er fortrolige. Alle ansatte/partnere og medarbejdere i GRAND IPR er underlagt reglerne for Lov om Juridisk Rådgivning, og således pålagt tavshedspligt


4b) GRAND IPR og dets ansatte er ansvarlige ifølge dansk rets almindelige regler for den ydede rådgivning og rådgivning overfor vore klienter. Medmindre andet udtrykkeligt anføres/aftales er vi alene ansvarlige overfor klienten. Førnævnte ansvar omfatter ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image eller andre former for indirekte tab.

GRAND IPR ifalder ikke ansvar/hæfter ikke for eventuelle fejl som rådgivere, som klienten er henvist til af os, har begået. GRAND IPR hæfter heller ikke ved eventuelle underleverandørers eventuelt begåede fejl, i tilfælde hvor dele af opgaven var overleveret til dem til løsning af denne.

4c) Det af GRAND IPR, i forbindelse med sagen, udarbejdede skriftlige materiale har klienterne naturligvis ret til selv at anvende. Dog forbliver alle intellektuelle ejendomsrettigheder samt ophavsrettigheder, hos GRAND IPR til dette materiale. Dette medfører at klienten ikke må anvende det udarbejdede materiale og/eller arbejdsresultatet i anden sammenhæng end den som er omfattet af opdraget for vor klient, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra GRAND IPR. 

 

5) Øvrige bestemmelser

5a)Klientens interesser tilsiger at GRAND IPR udfører sit arbejde i overensstemmelse med det berettigede hensyn til dette. Opgaverne, de påtagede, fortsættes således, som udgangspunkt, til de er løst og afsluttede, medmindre klienten beder om en afslutning af opgaven.

Forfaldne og ubetalte regninger, der forbliver ubetalte til trods for afsendte rykkere, eller såfremt der indtræder insolvens hos klienten, medfører at GRAND IPR forbeholder sig retten til at afslutte behandlingen af opgaven. Finder GRAND IPR i særlige tilfælde sig ude af stand til at varetage ansvaret for behandlingen af opgaven, eller det anses for at være i klientens interesse at GRAND IPR ikke fortsætter med at yde bistand, forbeholdes muligeden for at udtræde af forholdet/opgaven. Dette vil klienten straks blive  orienteret om uden ugrundet ophold. 


5b) Lov valg og værneting
Rådgivning og assistance udført af GRAND IPR samt nærværende forretningsbetingelser er underlagt dansk rets regler. Værneting er Københavns Byret. 

 

6) Ansvarsfraskrivelse 

Al information og indhold på siden, som er tilgængeligt på adressen www.grandipr.dk tilgængeliggøres af GRAND IPR IVS for offentligheden.

Dette, er alene tiltænkt som en service med henblik på, tilgængeliggørelse af generel information vedrørende de intellektuelle ejendomsrettigheder. GRAND IPR tilstræber, at denne information er opdateret og aktuel, men indestår på ingen måde for at førnævnte indhold til en hver tid er ajourført og korrekt. Således fraskrives ethvert ansvar, som følge af eventuelle mangelfulde eller fejlagtige oplysninger måtte opstå ved brug af informationerne på siden.

Brugen eller læsening af ovennævnte informationer skaber ikke et rådgiver/klient-forhold til GRAND IPR, og informationerne på siden kan ikke træde i stedet for rådgivning af konkret karakter hverken af erhversmæssig eller juridisk art.

Som nævnt, flere steder, er al information på denne side beskyttet efter gældende regler om ophavsret. Dette medfører at al kopiering af teksterne, med undtagelse af den tekniske kopiering der foregår ved browserens læsning af siden, ikke er tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra GRAND IPR. 

 

7) Oplysninger til klienten om forsikringsforhold

Undertegnede skal herved oplyse, at jeg ikke er ansvarsforsikret, hvilket indebærer, at kun jeg kan pålægges at dække de krav, der måtte opstå som følge af fejl eller mangler ved repræsentationen af Dem i sagen. Som klient risikerer De herved, at Deres eventuelle erstatningskrav ikke kan honoreres.